Thế hôn (hoàn)

Thế hôn

Tác giả: Ý Thiên Trọng

Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, HE

Số chương: 476 chương

Nguồn convert: bản convert của Noting_nhh Tangthuvien

Văn án:

Chuyện xưa vừa mới bắt đầu, tiền căn hậu quả, cái gọi là chân tướng là chân tướng trong mắt nữ chính, vị tất đã là toàn bộ chân tướng.

Chương 1♥♠♥♠Chương 2♥♠♥♠Chương 3♥♠♥♠Chương 4♥♠♥♠Chương 5

Chương 6♥♠♥♠Chương 7♥♠♥♠Chương 8♥♠♥♠Chương 9

Chương 10♥♠♥♠♥Chương 11♥♠♥♠Chương 12

Chương 13♥♠♥♠Chương 14

Chương 15

@@@

Chương 16

Chương 17♥♠♥♠Chương 18

Chương 19♥♠♥♠Chương 20♥♠♥♠Chương 21

Chương 22♥♠♥♠Chương 23♥♠♥♠Chương 24♥♠♥♠Chương 25

Chương 26♥♠♥♠Chương 27♥♠♥♠Chương 28♥♠♥♠Chương 29♥♠♥♠Chương 30

@@@

Chương 31♥♠♥♠Chương 32♥♠♥♠Chương 33♥♠♥♠Chương 34♥♠♥♠Chương 35

Chương 36♥♠♥♠Chương 37♥♠♥♠Chương 38♥♠♥♠Chương 39

Chương 40♥♠♥♠Chương 41♥♠♥♠Chương 42

Chương 43♥♠♥♠Chương 44

Chương 45

@@@

Chương 46

Chương 47♥♠♥♠Chương 48

Chương 49♥♠♥♠Chương 50♥♠♥♠Chương 51

Chương 52♥♠♥♠♥Chương 53♥♠♥♠Chương 54♥♠♥♠Chương 55

Chương 56♥♠♥♠Chương 57♥♠♥♠Chương 58♥♠♥♠Chương 59♥♠♥♠Chương 60

@@@

Chương 61♥♠♥♠Chương 62♥♠♥♠Chương 63♥♠♥♠Chương 64♥♠♥♠Chương 65

Chương 66♥♠♥♠Chương 67♥♠♥♠Chương 68♥♠♥♠Chương 69

Chương 70♥♠♥♠Chương 71♥♠♥♠Chương 72

Chương 73♥♠♥♠Chương 74

Chương 75

@@@

Chương 76

Chương 77♥♠♥♠Chương 78

Chương 79♥♠♥♠Chương 80♥♠♥♠Chương 81

Chương 82♥♠♥♠Chương 83♥♠♥♠Chương 84♥♠♥♠Chương 85

Chương 86♥♠♥♠Chương 87♥♠♥♠Chương 88♥♠♥♠Chương 89♥♠♥♠Chương 90

@@@

Chương 91♥♠♥♠Chương 92♥♠♥♠Chương 93♥♠♥♠Chương 94♥♠♥♠Chương 95

Chương 96♥♠♥♠Chương 97♥♠♥♠Chương 98♥♠♥♠Chương 99

Chương 100♥♠♥♠Chương 101♥♠♥♠Chương 102

Chương 103♥♠♥♠Chương 104

Chương 105

 @@@

Chương 106

Chương 107♥♠♥♠Chương 108

Chương 109♥♠♥♠Chương 110♥♠♥♠Chương 111

Chương 112♥♠♥♠Chương 113♥♠♥♠Chương 114♥♠♥♠Chương 115

Chương 116♥♠♥♠Chương 117♥♠♥♠Chương 118♥♠♥♠Chương 119♥♠♥♠Chương 120

@@@

Chương 121♥♠♥♠Chương 122♥♠♥♠Chương 123♥♠♥♠Chương 124♥♠♥♠Chương 125

Chương 126♥♠♥♠Chương 127♥♠♥♠Chương 128♥♠♥♠Chương 129

Chương 130♥♠♥♠Chương 131♥♠♥♠Chương 132

Chương 133♥♠♥♠Chương 134

Chương 135

 @@@

Chương 136

Chương 137♥♠♥♠Chương 138

Chương 139♥♠♥♠Chương 140♥♠♥♠Chương 141

Chương 142♥♠♥♠Chương 143♥♠♥♠Chương 144♥♠♥♠Chương 145

Chương 146♥♠♥♠Chương 147♥♠♥♠Chương 148♥♠♥♠Chương 149♥♠♥♠Chương 150

@@@

Chương 151♥♠♥♠Chương 152♥♠♥♠Chương 153♥♠♥♠Chương 154♥♠♥♠Chương 155

Chương 156♥♠♥♠Chương 157♥♠♥♠Chương 158♥♠♥♠Chương 159

Chương 160♥♠♥♠Chương 161♥♠♥♠Chương 162

Chương 163♥♠♥♠Chương 164

Chương 165

@@@

Chương 166

Chương 167♥♠♥♠Chương 168

Chương 169♥♠♥♠Chương 170♥♠♥♠Chương 171

Chương 172♥♠♥♠Chương 173♥♠♥♠Chương 174♥♠♥♠Chương 175

Chương 176♥♠♥♠Chương 177♥♠♥♠Chương 178♥♠♥♠Chương 179♥♠♥♠Chương 180

@@@

Chương 181♥♠♥♠Chương 182♥♠♥♠Chương 183♥♠♥♠Chương 184♥♠♥♠Chương 185

Chương 186♥♠♥♠Chương 187♥♠♥♠Chương 188♥♠♥♠Chương 189

Chương 190♥♠♥♠Chương 191♥♠♥♠Chương 192

Chương 193♥♠♥♠Chương 194

Chương 195

@@@

Chương 196

Chương 197♥♠♥♠Chương 198

Chương 199♥♠♥♠Chương 200♥♠♥♠Chương 201

Chương 202♥♠♥♠Chương 203♥♠♥♠Chương 204♥♠♥♠Chương 205

Chương 206♥♠♥♠Chương 207♥♠♥♠Chương 208♥♠♥♠Chương 209♥♠♥♠Chương 210

@@@

Chương 211♥♠♥♠Chương 212♥♠♥♠Chương 213♥♠♥♠Chương 214♥♠♥♠Chương 215

Chương 216♥♠♥♠Chương 217♥♠♥♠Chương 218♥♠♥♠Chương 219

Chương 220♥♠♥♠Chương 221♥♠♥♠Chương 222

Chương 223♥♠♥♠Chương 224

Chương 225

@@@

Chương 226

Chương 227♥♠♥♠Chương 228

Chương 229♥♠♥♠Chương 230♥♠♥♠Chương 231

Chương 232♥♠♥♠Chương 233♥♠♥♠Chương 234♥♠♥♠Chương 235

Chương 236♥♠♥♠Chương 237♥♠♥♠Chương 238♥♠♥♠Chương 239♥♠♥♠Chương 240

@@@

Chương 241♥♠♥♠Chương 242♥♠♥♠Chương 243♥♠♥♠Chương 244♥♠♥♠Chương 245

Chương 246♥♠♥♠Chương 247♥♠♥♠Chương 248♥♠♥♠Chương 249

Chương 250♥♠♥♠Chương 251♥♠♥♠Chương 252

Chương 253♥♠♥♠Chương 254

Chương 255

@@@

Chương 256

Chương 257♥♠♥♠Chương 258

Chương 259♥♠♥♠Chương 260♥♠♥♠Chương 261

Chương 262♥♠♥♠Chương 263♥♠♥♠Chương 264♥♠♥♠Chương 265

Chương 266♥♠♥♠Chương 267♥♠♥♠Chương 268♥♠♥♠Chương 269♥♠♥♠Chương 270

@@@

Chương 271♥♠♥♠Chương 272♥♠♥♠Chương 273♥♠♥♠Chương 274♥♠♥♠Chương 275

Chương 276♥♠♥♠Chương 277♥♠♥♠Chương 278♥♠♥♠Chương 279

Chương 280♥♠♥♠Chương 281♥♠♥♠Chương 282

Chương 283♥♠♥♠Chương 284

Chương 285

@@@

Chương 286

Chương 287♥♠♥♠Chương 288

Chương 289♥♠♥♠Chương 290♥♠♥♠Chương 291

Chương 292♥♠♥♠Chương 293♥♠♥♠Chương 294♥♠♥♠Chương 295

Chương 296♥♠♥♠Chương 297♥♠♥♠Chương 298♥♠♥♠Chương 299♥♠♥♠Chương 300

@@@

Chương 301♥♠♥♠Chương 302♥♠♥♠Chương 303♥♠♥♠Chương 304♥♠♥♠Chương 305

Chương 306♥♠♥♠Chương 307♥♠♥♠Chương 308♥♠♥♠Chương 309

Chương 310♥♠♥♠Chương 311♥♠♥♠Chương 312

Chương 313♥♠♥♠Chương 314

Chương 315

@@@

Chương 316

Chương 317♥♠♥♠Chương 318

Chương 319♥♠♥♠Chương 320♥♠♥♠Chương 321

Chương 322♥♠♥♠Chương 323♥♠♥♠Chương 324♥♠♥♠Chương 325

Chương 326♥♠♥♠Chương 327♥♠♥♠Chương 328♥♠♥♠Chương 329♥♠♥♠Chương 330

@@@

Chương 331♥♠♥♠Chương 332♥♠♥♠Chương 333♥♠♥♠Chương 334♥♠♥♠Chương 335

Chương 336♥♠♥♠Chương 337♥♠♥♠Chương 338♥♠♥♠Chương 339

Chương 340♥♠♥♠Chương 341♥♠♥♠Chương 342

Chương 343♥♠♥♠Chương 344

Chương 345

@@@

Chương 346

Chương 347♥♠♥♠Chương 348

Chương 349♥♠♥♠Chương 350♥♠♥♠Chương 351

Chương 352♥♠♥♠Chương 353♥♠♥♠Chương 354♥♠♥♠Chương 355

Chương 356♥♠♥♠Chương 357♥♠♥♠Chương 358♥♠♥♠Chương 359♥♠♥♠Chương 360

@@@

Chương 361♥♠♥♠Chương 362♥♠♥♠Chương 363♥♠♥♠Chương 364♥♠♥♠Chương 365

Chương 366♥♠♥♠Chương 367♥♠♥♠Chương 368♥♠♥♠Chương 369

Chương 370♥♠♥♠Chương 371♥♠♥♠Chương 372

Chương 373♥♠♥♠Chương 374

Chương 375

@@@

Chương 376

Chương 377♥♠♥♠Chương 378

Chương 379♥♠♥♠Chương 380♥♠♥♠Chương 381

Chương 382♥♠♥♠Chương 383♥♠♥♠Chương 384♥♠♥♠Chương 385

Chương 386♥♠♥♠Chương 387♥♠♥♠Chương 388♥♠♥♠Chương 389♥♠♥♠Chương 390

@@@

Chương 391♥♠♥♠Chương 392♥♠♥♠Chương 393♥♠♥♠Chương 394♥♠♥♠Chương 395

Chương 396♥♠♥♠Chương 397♥♠♥♠Chương 398♥♠♥♠Chương 399

Chương 400♥♠♥♠Chương 401♥♠♥♠Chương 402

Chương 403♥♠♥♠Chương 404

Chương 405

@@@

Chương 406

Chương 407♥♠♥♠Chương 408

Chương 409♥♠♥♠Chương 410♥♠♥♠Chương 411

Chương 412♥♠♥♠Chương 413♥♠♥♠Chương 414♥♠♥♠Chương 415

Chương 416♥♠♥♠Chương 417♥♠♥♠Chương 418♥♠♥♠Chương 419♥♠♥♠Chương 420

@@@

Chương 421♥♠♥♠Chương 422♥♠♥♠Chương 423♥♠♥♠Chương 424♥♠♥♠Chương 425

Chương 426♥♠♥♠♥Chương 427♥♠♥♠Chương 428♥♠♥♠Chương 429

Chương 430♥♠♥♠Chương 431♥♠♥♠Chương 432

Chương 433♥♠♥♠Chương 434

Chương 435

@@@

Chương 436

Chương 437♥♠♥♠Chương 438

Chương 439♥♠♥♠Chương 440♥♠♥♠Chương 441

Chương 442♥♠♥♠Chương 443♥♠♥♠Chương 444♥♠♥♠Chương 445

Chương 446♥♠♥♠Chương 447♥♠♥♠Chương 448♥♠♥♠Chương 449♥♠♥♠Chương 450

@@@

Chương 451♥♠♥♠Chương 452♥♠♥♠Chương 453♥♠♥♠Chương 454♥♠♥♠Chương 455

Chương 456♥♠♥♠Chương 457♥♠♥♠Chương 458♥♠♥♠Chương 459

Chương 460♥♠♥♠Chương 461♥♠♥♠Chương 462

Chương 463♥♠♥♠Chương 464

Chương 465

@@@

Chương 466

Chương 467♥♠♥♠Chương 468

Chương 469♥♠♥♠Chương 470♥♠♥♠Chương 471

Chương 472♥♠♥♠Chương 473♥♠♥♠Chương 474♥♠♥♠Chương 475♥♠♥♠Chương 476

♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥

 HOÀN 

 

Mọi người sang page Ebook để down Ebook của bộ này về nhé !
Advertisements

403 thoughts on “Thế hôn (hoàn)

 1. Pingback: CÁC TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM ĐIỀN VĂN YÊU THÍCH (Phần 1) | THỦY TÚ SƠN MINH

 2. Pingback: Ngôn tình hay (HOÀN) | datamnhan

 3. Pingback: Các tác phẩm ngôn tình đã đọc….. | Lầu Vọng Hạc

 4. Lúc đầu mình đọc truyện cảm thấy truyện quá phức tạp, quá nhiều tên nhân vật, làm mình cứ đọc được một chương lại nản, nhưng dần dà càng đọc càng thấy thấm 🙂 càng đọc lại càng không muốn dừng 🙂 Truyện hay lắm bạn ạ, cảm ơn bạn đã edit truyện này nhé ❤ Thực sự là mình khá khâm phục vì truyện nhà bạn truyện dài dã man con ngan mà edit đọc vẫn nuột ❤

 5. hiện tại b có dư dả thời gian kk?? vì mình cũng rất thik mô tuýp điền văn ,trọng sinh ….nếu b chưa tìm dc quyển truyện nào tiếp theo …….thì có thể hợp tác z mình edit 1 bộ thuoc the loai này ==== tra loi mình som nhat co the nha

 6. Đọc lần đầu còn chưa có lập blog, không biết làm sao mà vô nói thank với chủ nhà vì đã edit truyện. Hôm nay đọc lại, vội nhảy vào thank chủ nhà đây. ^^

 7. ôi cái bộ Thế hôn này nghe bảo hay lắm hả chủ nhà, gần 500 chương lận @@ cảm ơn bạn đã kỳ công edit một bộ dài như vậy *nhảy hố nào*

 8. Pingback: List ngôn tình xuyên không, cổ đại | ღ Liên Nhã Lâu ღ

 9. Pingback: List điền văn không nên bỏ qua | Nhà có ba nàng tiên

 10. Mình k biết nói gì hơn là cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn edit rất có tâm, truyện rất hay. Đọc đến chương 200 có tí chán, nhưng càng về sau càng hấp dẫn. Chỉ tiếc cái kết hơi vội, k biết Anh Đào và Song Hỉ có còn sống k? Cả Phương trúc nữa :(((((

 11. Pingback: List trùng sinh cổ đại ✿ – ☆ Tú Nô ☆

 12. Rất thích Ngô Tương, mặc dù cảm thấy sự hiện diện trong này của Ngô Tương có phần hơi mờ nhạt, hơi thương…
  Truyện dài, thực sự thì ko có mấy cao trào. Bất quá thì tò mò xem nữ 9 vật vã chạy trốn tương lai thế nào? Chuyện gì xảy ra chuyện gì không?
  Biết trước mà ko tránh được là cảm giác vô cùng bất lực a
  Cảm ơn bạn đã làm truyện 🙂

 13. Pingback: 世婚 Generational Marriage by 意千重

 14. Pingback: List ngôn tình cổ đại | J.Vivian

 15. Pingback: List ngôn tình cổ đại | J.Vivian

 16. Pingback: SƠ PHONG QUỐC

 17. bạn ơi…. cho mình xin cop truyện này vào dd lqđ được ko bạn? Mình cảm ơn bạn nhiều nha, nếu bạn cho phép mình sẽ ghi editor, nguồn đầy đủ. 🙂 rồi đưa cho bạn xem nha. Cảm ơn bạn

 18. Pingback: LIST TRUYỆN YÊU THÍCH | Song Tử

 19. Pingback: List ngôn tình trọng sinh | 🍀 J.Vivian 🍀

 20. Pingback: List ngôn tình cổ đại | 🍀 J.Vivian 🍀

 21. Cảm ơn chủ nhà😘😘😘
  Lúc đầu thấy dài nên do dự nhưng càng đọc càng hay
  Dù down ebook nhưng vẫn mò lên đây cảm ơn chủ nhà 1 tiếng
  Ko comt ủng hộ thường xuyên từng chương đc mong chủ nhà thông cảm

 22. Truyện rất hay. Mình rất thích nam chính.Kết cấu truyện cũng rất hợp lý. Mặc dù có nhiều chi tiết kiếp trước không rõ nhưng đại để có thể đoán là lúc trước Lâm Cẩm Dung quá nhu nhược, Lục Giam tâm tư đè nặng, không người chăm sóc chẳng người thấu hiểu, lại gặp phải hiểu lầm là Lâm Cẩn Dung và Ngô Tương có cái gì đó nên vợ chồng trở nên xa cách. Nữ chính kiếp này mình thấy cũng bình thường, trừ đối với nhà mẹ đẻ thì với ai cũng đắn đo suy tính. May mà gặp được trượng phu tốt như Lục Giam, chứ như Lục Vân ( mình thấy nhân vật này cũng không xấu ) hay Lâm Cẩn Dung, chẳng phải là kết cục cũng không tốt lành sao. Tóm lại vẫn là nam chính tốt a.

 23. Cho mình xin Re-up đăng lại trên wattpad của mình nhé, để đọc mỗi khi k có wifi ý! Mình hứa sẽ ghi nguồn đàng hoàng ^^

 24. Pingback: List truyện trọng sinh hoàn – Đệ Nhất Tửu Lâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s