Thế hôn (hoàn)

Thế hôn

Tác giả: Ý Thiên Trọng

Thể loại: Trọng sinh, cổ đại, HE

Số chương: 476 chương

Nguồn convert: bản convert của Noting_nhh Tangthuvien

Văn án:

Chuyện xưa vừa mới bắt đầu, tiền căn hậu quả, cái gọi là chân tướng là chân tướng trong mắt nữ chính, vị tất đã là toàn bộ chân tướng.

Chương 1♥♠♥♠Chương 2♥♠♥♠Chương 3♥♠♥♠Chương 4♥♠♥♠Chương 5

Chương 6♥♠♥♠Chương 7♥♠♥♠Chương 8♥♠♥♠Chương 9

Chương 10♥♠♥♠♥Chương 11♥♠♥♠Chương 12

Chương 13♥♠♥♠Chương 14

Chương 15

@@@

Chương 16

Chương 17♥♠♥♠Chương 18

Chương 19♥♠♥♠Chương 20♥♠♥♠Chương 21

Chương 22♥♠♥♠Chương 23♥♠♥♠Chương 24♥♠♥♠Chương 25

Chương 26♥♠♥♠Chương 27♥♠♥♠Chương 28♥♠♥♠Chương 29♥♠♥♠Chương 30

@@@

Chương 31♥♠♥♠Chương 32♥♠♥♠Chương 33♥♠♥♠Chương 34♥♠♥♠Chương 35

Chương 36♥♠♥♠Chương 37♥♠♥♠Chương 38♥♠♥♠Chương 39

Chương 40♥♠♥♠Chương 41♥♠♥♠Chương 42

Chương 43♥♠♥♠Chương 44

Chương 45

@@@

Chương 46

Chương 47♥♠♥♠Chương 48

Chương 49♥♠♥♠Chương 50♥♠♥♠Chương 51

Chương 52♥♠♥♠♥Chương 53♥♠♥♠Chương 54♥♠♥♠Chương 55

Chương 56♥♠♥♠Chương 57♥♠♥♠Chương 58♥♠♥♠Chương 59♥♠♥♠Chương 60

@@@

Chương 61♥♠♥♠Chương 62♥♠♥♠Chương 63♥♠♥♠Chương 64♥♠♥♠Chương 65

Chương 66♥♠♥♠Chương 67♥♠♥♠Chương 68♥♠♥♠Chương 69

Chương 70♥♠♥♠Chương 71♥♠♥♠Chương 72

Chương 73♥♠♥♠Chương 74

Chương 75

@@@

Chương 76

Chương 77♥♠♥♠Chương 78

Chương 79♥♠♥♠Chương 80♥♠♥♠Chương 81

Chương 82♥♠♥♠Chương 83♥♠♥♠Chương 84♥♠♥♠Chương 85

Chương 86♥♠♥♠Chương 87♥♠♥♠Chương 88♥♠♥♠Chương 89♥♠♥♠Chương 90

@@@

Chương 91♥♠♥♠Chương 92♥♠♥♠Chương 93♥♠♥♠Chương 94♥♠♥♠Chương 95

Chương 96♥♠♥♠Chương 97♥♠♥♠Chương 98♥♠♥♠Chương 99

Chương 100♥♠♥♠Chương 101♥♠♥♠Chương 102

Chương 103♥♠♥♠Chương 104

Chương 105

 @@@

Chương 106

Chương 107♥♠♥♠Chương 108

Chương 109♥♠♥♠Chương 110♥♠♥♠Chương 111

Chương 112♥♠♥♠Chương 113♥♠♥♠Chương 114♥♠♥♠Chương 115

Chương 116♥♠♥♠Chương 117♥♠♥♠Chương 118♥♠♥♠Chương 119♥♠♥♠Chương 120

@@@

Chương 121♥♠♥♠Chương 122♥♠♥♠Chương 123♥♠♥♠Chương 124♥♠♥♠Chương 125

Chương 126♥♠♥♠Chương 127♥♠♥♠Chương 128♥♠♥♠Chương 129

Chương 130♥♠♥♠Chương 131♥♠♥♠Chương 132

Chương 133♥♠♥♠Chương 134

Chương 135

 @@@

Chương 136

Chương 137♥♠♥♠Chương 138

Chương 139♥♠♥♠Chương 140♥♠♥♠Chương 141

Chương 142♥♠♥♠Chương 143♥♠♥♠Chương 144♥♠♥♠Chương 145

Chương 146♥♠♥♠Chương 147♥♠♥♠Chương 148♥♠♥♠Chương 149♥♠♥♠Chương 150

@@@

Chương 151♥♠♥♠Chương 152♥♠♥♠Chương 153♥♠♥♠Chương 154♥♠♥♠Chương 155

Chương 156♥♠♥♠Chương 157♥♠♥♠Chương 158♥♠♥♠Chương 159

Chương 160♥♠♥♠Chương 161♥♠♥♠Chương 162

Chương 163♥♠♥♠Chương 164

Chương 165

@@@

Chương 166

Chương 167♥♠♥♠Chương 168

Chương 169♥♠♥♠Chương 170♥♠♥♠Chương 171

Chương 172♥♠♥♠Chương 173♥♠♥♠Chương 174♥♠♥♠Chương 175

Chương 176♥♠♥♠Chương 177♥♠♥♠Chương 178♥♠♥♠Chương 179♥♠♥♠Chương 180

@@@

Chương 181♥♠♥♠Chương 182♥♠♥♠Chương 183♥♠♥♠Chương 184♥♠♥♠Chương 185

Chương 186♥♠♥♠Chương 187♥♠♥♠Chương 188♥♠♥♠Chương 189

Chương 190♥♠♥♠Chương 191♥♠♥♠Chương 192

Chương 193♥♠♥♠Chương 194

Chương 195

@@@

Chương 196

Chương 197♥♠♥♠Chương 198

Chương 199♥♠♥♠Chương 200♥♠♥♠Chương 201

Chương 202♥♠♥♠Chương 203♥♠♥♠Chương 204♥♠♥♠Chương 205

Chương 206♥♠♥♠Chương 207♥♠♥♠Chương 208♥♠♥♠Chương 209♥♠♥♠Chương 210

@@@

Chương 211♥♠♥♠Chương 212♥♠♥♠Chương 213♥♠♥♠Chương 214♥♠♥♠Chương 215

Chương 216♥♠♥♠Chương 217♥♠♥♠Chương 218♥♠♥♠Chương 219

Chương 220♥♠♥♠Chương 221♥♠♥♠Chương 222

Chương 223♥♠♥♠Chương 224

Chương 225

@@@

Chương 226

Chương 227♥♠♥♠Chương 228

Chương 229♥♠♥♠Chương 230♥♠♥♠Chương 231

Chương 232♥♠♥♠Chương 233♥♠♥♠Chương 234♥♠♥♠Chương 235

Chương 236♥♠♥♠Chương 237♥♠♥♠Chương 238♥♠♥♠Chương 239♥♠♥♠Chương 240

@@@

Chương 241♥♠♥♠Chương 242♥♠♥♠Chương 243♥♠♥♠Chương 244♥♠♥♠Chương 245

Chương 246♥♠♥♠Chương 247♥♠♥♠Chương 248♥♠♥♠Chương 249

Chương 250♥♠♥♠Chương 251♥♠♥♠Chương 252

Chương 253♥♠♥♠Chương 254

Chương 255

@@@

Chương 256

Chương 257♥♠♥♠Chương 258

Chương 259♥♠♥♠Chương 260♥♠♥♠Chương 261

Chương 262♥♠♥♠Chương 263♥♠♥♠Chương 264♥♠♥♠Chương 265

Chương 266♥♠♥♠Chương 267♥♠♥♠Chương 268♥♠♥♠Chương 269♥♠♥♠Chương 270

@@@

Chương 271♥♠♥♠Chương 272♥♠♥♠Chương 273♥♠♥♠Chương 274♥♠♥♠Chương 275

Chương 276♥♠♥♠Chương 277♥♠♥♠Chương 278♥♠♥♠Chương 279

Chương 280♥♠♥♠Chương 281♥♠♥♠Chương 282

Chương 283♥♠♥♠Chương 284

Chương 285

@@@

Chương 286

Chương 287♥♠♥♠Chương 288

Chương 289♥♠♥♠Chương 290♥♠♥♠Chương 291

Chương 292♥♠♥♠Chương 293♥♠♥♠Chương 294♥♠♥♠Chương 295

Chương 296♥♠♥♠Chương 297♥♠♥♠Chương 298♥♠♥♠Chương 299♥♠♥♠Chương 300

@@@

Chương 301♥♠♥♠Chương 302♥♠♥♠Chương 303♥♠♥♠Chương 304♥♠♥♠Chương 305

Chương 306♥♠♥♠Chương 307♥♠♥♠Chương 308♥♠♥♠Chương 309

Chương 310♥♠♥♠Chương 311♥♠♥♠Chương 312

Chương 313♥♠♥♠Chương 314

Chương 315

@@@

Chương 316

Chương 317♥♠♥♠Chương 318

Chương 319♥♠♥♠Chương 320♥♠♥♠Chương 321

Chương 322♥♠♥♠Chương 323♥♠♥♠Chương 324♥♠♥♠Chương 325

Chương 326♥♠♥♠Chương 327♥♠♥♠Chương 328♥♠♥♠Chương 329♥♠♥♠Chương 330

@@@

Chương 331♥♠♥♠Chương 332♥♠♥♠Chương 333♥♠♥♠Chương 334♥♠♥♠Chương 335

Chương 336♥♠♥♠Chương 337♥♠♥♠Chương 338♥♠♥♠Chương 339

Chương 340♥♠♥♠Chương 341♥♠♥♠Chương 342

Chương 343♥♠♥♠Chương 344

Chương 345

@@@

Chương 346

Chương 347♥♠♥♠Chương 348

Chương 349♥♠♥♠Chương 350♥♠♥♠Chương 351

Chương 352♥♠♥♠Chương 353♥♠♥♠Chương 354♥♠♥♠Chương 355

Chương 356♥♠♥♠Chương 357♥♠♥♠Chương 358♥♠♥♠Chương 359♥♠♥♠Chương 360

@@@

Chương 361♥♠♥♠Chương 362♥♠♥♠Chương 363♥♠♥♠Chương 364♥♠♥♠Chương 365

Chương 366♥♠♥♠Chương 367♥♠♥♠Chương 368♥♠♥♠Chương 369

Chương 370♥♠♥♠Chương 371♥♠♥♠Chương 372

Chương 373♥♠♥♠Chương 374

Chương 375

@@@

Chương 376

Chương 377♥♠♥♠Chương 378

Chương 379♥♠♥♠Chương 380♥♠♥♠Chương 381

Chương 382♥♠♥♠Chương 383♥♠♥♠Chương 384♥♠♥♠Chương 385

Chương 386♥♠♥♠Chương 387♥♠♥♠Chương 388♥♠♥♠Chương 389♥♠♥♠Chương 390

@@@

Chương 391♥♠♥♠Chương 392♥♠♥♠Chương 393♥♠♥♠Chương 394♥♠♥♠Chương 395

Chương 396♥♠♥♠Chương 397♥♠♥♠Chương 398♥♠♥♠Chương 399

Chương 400♥♠♥♠Chương 401♥♠♥♠Chương 402

Chương 403♥♠♥♠Chương 404

Chương 405

@@@

Chương 406

Chương 407♥♠♥♠Chương 408

Chương 409♥♠♥♠Chương 410♥♠♥♠Chương 411

Chương 412♥♠♥♠Chương 413♥♠♥♠Chương 414♥♠♥♠Chương 415

Chương 416♥♠♥♠Chương 417♥♠♥♠Chương 418♥♠♥♠Chương 419♥♠♥♠Chương 420

@@@

Chương 421♥♠♥♠Chương 422♥♠♥♠Chương 423♥♠♥♠Chương 424♥♠♥♠Chương 425

Chương 426♥♠♥♠♥Chương 427♥♠♥♠Chương 428♥♠♥♠Chương 429

Chương 430♥♠♥♠Chương 431♥♠♥♠Chương 432

Chương 433♥♠♥♠Chương 434

Chương 435

@@@

Chương 436

Chương 437♥♠♥♠Chương 438

Chương 439♥♠♥♠Chương 440♥♠♥♠Chương 441

Chương 442♥♠♥♠Chương 443♥♠♥♠Chương 444♥♠♥♠Chương 445

Chương 446♥♠♥♠Chương 447♥♠♥♠Chương 448♥♠♥♠Chương 449♥♠♥♠Chương 450

@@@

Chương 451♥♠♥♠Chương 452♥♠♥♠Chương 453♥♠♥♠Chương 454♥♠♥♠Chương 455

Chương 456♥♠♥♠Chương 457♥♠♥♠Chương 458♥♠♥♠Chương 459

Chương 460♥♠♥♠Chương 461♥♠♥♠Chương 462

Chương 463♥♠♥♠Chương 464

Chương 465

@@@

Chương 466

Chương 467♥♠♥♠Chương 468

Chương 469♥♠♥♠Chương 470♥♠♥♠Chương 471

Chương 472♥♠♥♠Chương 473♥♠♥♠Chương 474♥♠♥♠Chương 475♥♠♥♠Chương 476

♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥♥♠♥♠♥♠♥♠♥♠♥

 HOÀN 

 

Mọi người sang page Ebook để down Ebook của bộ này về nhé !

352 thoughts on “Thế hôn (hoàn)

 1. lần đầu ghé nhà nàng chưa đọc truyện chỉ xem qua comment thui nhưng thấy nàng kiên nhẫn edit cả bộ truyện hơn 400 chương như vậy là tốt lắm rùi :D
  pi h nhào vô đọc bộ này, cám ơn nàng đã edit nha, cám ơn nhìu nhìu lun :P

 2. Chào hoantu , dạo vừa rồi Mình bận cực kỳ và sắp tới sẽ càng bận hơn, bận đến nỗi không đọc thêm truyện gì mới, cố gắng lắm là vào like các nhà khi có chương mới, để các Editor vui và cũng để cho các Editor biết rằng Mình không quên công sức của họ. Vừa rồi đọc được bài cảm thán của tuyettrentay về việc like, comment…Mình thật sự mắc cở dù là phía cuối Bạn Tiểu Hoắc có loại trừ Mình ra, nhưng nói thiệt mắc cở và áy náy chết được, có thể nói là Mình ngại đến mức không dám có ý kiến gì về lời tâm sự của Bạn ấy luôn, vì bạn ấy nói đúng quá rồi (Mình cũng từng nghĩ nếu Mình là người Edit truyện, mà chỉ có những người chỉ chờ Hoàn mới xem thì chán chết luôn, là Mình chắc Mình đóng cửa WP luôn quá, còn không sẽ xịt cho chó cắn những người ăn trên ngồi tróc như Mình dám léng phéng đến cửa nhà.). Lòng thì mắc cở, không biết nói gì với tiểu Hoắc, lang thang vẩn vơ sang nhà Bạn, mới đọc được comment của hoanghonmaudo. Aaaaa! Buồn quá đi mất, vì bị nói là xu nịnh….Aaaaa….Ta là kẻ xu nịnh, tức là nịnh thần đấy nhỉ… Mình không muốn nói gì với ai hết, chỉ muốn nói với hoantu : Những gì Mình không làm được mà người khác làm được là Mình đã thấy người đó hay rồi , vì vậy trân trọng tấm lòng hoantu khi Edit truyện và quí mến tính cách khiêm tốn, hòa nhã của hoantu cho nên hôm nay lên tám nhảm với hoantu đây, gọi là cho xả stress ấy mà vì hai ngày tới là Mình bận cực kỳ, chuẩn bị cho đợt stress mới. Thôi Mình qua thăm Mị Công Khanh của hoantu đây, thăm để xem làm đến chương mấy rồi, chứ vẫn câu muôn thưở : Hoàn mới xem. Thôi kẻ nịnh thần chào hoantu đây.

  • :)) Mình nghĩ bạn đang stress nên lại suy nghĩ linh tinh đấy mà ^^ chắc mọi người không có ý gì đâu :D Tính mình cũng là ng thích hoàn rồi mới đọc mà :”> hoặc do vì có chung sở thích cho nên mới không care lắm về vấn đề này. Mà mình có thấy khi truyện đã hoàn bạn vào đọc cũng đưa ra rất nhiều comment có ý nghĩa và thật sự bỏ tâm khi đọc truyện mà :D mình thấy khi đọc những comment như thế mình rất vui á. Hihi cơ mà bạn đừng nghĩ gì nhiều, đọc truyện là để giải trí mà ^^ cái gì phát triển quá nó cũng có rắc rối và thị phi cả. Cứ nhàn nhàn tản tản edit, đọc và chia sẻ với nhau suy nghĩ của mình thôi :P Cố lên nhé, những lúc nào công việc mà bận bịu với stress đúng là rất mệt mỏi ấy >.< bạn chán thì vào đây tám vài câu với mình cho đỡ stress cũng đc hihi ^^

 3. Cám ơn những lời động viên của Hoantu, vậy sau nầy có stress nặng thì cứ vào nhà Tú mà cằn nhằn cự nự đó nha, hoantu chịu khó nghe kẻ nói dai , nói dài, nói dở…đâm ra thành nói dại nầy càm ràm nha. Thật ra nói riêng cho Hoantu nghe , Mình cũng có trên vài lần vào nhiều Nhà khác xem truyện , nhưng thấy truyện dở quá nên cũng lẳng lặng chuồn êm , vì tình thiệt không biết comment gì bây giờ, truyện không hay sao khen được, còn nếu vì cảm công sức Edit của Editor mà chỉ để lại dòng cám ơn thì nhạt quá, suy suy nghĩ nghĩ cho nên lẳng lặng mà đi….tội Mình là ở chổ đó đó. Việc Mình chờ truyện Hoàn mới đọc, đúng là không hay, cứ ai cũng như Mình thì các Nhà trên WP buồn chết được, là Mình thì Mình đóng cửa từ lâu, chứ không kiên trì như các Bạn ấy đâu. Biết làm sao bây giờ, tội nầy không sửa được, mà Mình cũng không muốn sửa (tội nặng là ở chổ nầy đây, biết sai vẫn cố làm). Thôi thì kệ, Mình cứ vào thăm các Nhà WP, Nhà nào đóng cửa (set pass) thì Mình đành lủi thủi đi về, Nhà nào sịt chó cắn thì Mình bỏ dép chạy lấy người.
  À, Báo tin mừng cho Hoantu biết, bởi vì Mình mê truyện nhà Tiểu Hoắc quá, cho nên sau khi lượn lờ hồi lâu, mặt dày đã xông đại vào gặp Tiểu Hoắc rồi (chat thôi). Ái chà, Bạn Tiểu Hoắc thương Mình là con mọt truyện ngôn tình nên rất vui vẻ mời Mình cứ tự do thoải mái vào nhà Bạn ấy đến khi chán thì thôi, mà Mình thì biết bao giờ mới chán, thật là thua thiệt cho Bạn ấy quá , viết ra những dòng nầy vẫn còn xúc động vì tấm lòng của bạn ấy.
  Người thì mệt vì cả núi công việc vậy mà còn bị trên đe dưới búa, cho nên người rất bực dọc mệt mỏi, vào lảm nhảm với Hoantu, được đọc những lời nhẹ nhàng, hòa nhã của Hoantu nói thật phần nào cũng nhẹ bớt tâm tư ,chứ không lại phát điên mất (nói những lời nầy có bị cho là xu nịnh không vậy ta).Trong khi chờ số liệu để hoàn chỉnh hồ sơ cho mấy xếp mới lảm nhảm chuyện gì đâu, mong Hoantu đừng trách Mình nói nhiều quá, giờ thì chuẩn bị lên gặp xếp Tổng đây, nghĩ đến mặt đen vừa già vừa xấu của xếp mà rùng mình (vậy mà đọc truyện ngôn tình nào cũng toàn là Anh Tổng trẻ tuổi tuấn tú, đẹp trai, phong độ ngời ngời …đúng là ảo & thật khác biệt hoàn toàn). Chào Tú

  • Hihi vậy mới nói càng ngày càng có nhiều người đam mê ngôn tình tiểu thuyết mà ^^ nhiều lúc cuộc sống mệt mỏi, stress quá, tác giả sáng tác để chúng ta giải trí 1 phần nhưng cũng để hướng đến sự lạc quan trong cuộc sống nữa :P như mình là loại chỉ thik đọc HE thôi, SE thì sợ lắm, rón rén chả dám đọc cơ :”> tuy đúng là truyện SE sẽ để lại nhiều cảm xúc hơn cho người đọc. Thật ra trước đó mình còn vô tâm hơn bạn nhiều, từng là silent reader còn ít khi vào comment cơ mà :”> lúc đó toàn lập nick linh tinh thui, đọc 1, 2 truyện thấy thik thể loại điền văn và truyện dài, lại đang rảnh nữa nên mình thử lập wordpress và edit, đúng là thấu hiểu hơn công sức của các bạn editor ^^ mà mình cũng chẳng sửa tính được, cũng toàn chờ hoàn mới đọc cơ :”> nhiều lúc chờ mãi 2 năm hơn 2 năm 1 truyện vẫn chưa hoàn hix hix. Bj thì vì thêm việc edit với update chap cho nhà mình mà cũng ít khi vào đọc truyện của các nhà khác được. Mình nghĩ tấm lòng của bạn thế nào thì mọi người sẽ hiểu được thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt nhé :P cố lên, cố lên :D chiến xong với các sếp thì lại có thời gian hưởng thụ đọc truyện ^^

 4. Ta cứ tưởng Thịnh Thế Trà Hương đã là dài lắm rồi, ngó sang truyện này thì ta thật sự là ko còn gì để nói, TTTH quả thật so với truyện này chỉ là muỗi trong muỗi…………..Khâm phục tập 2 rồi :P

 5. Chào bạn, bạn Có thể cho phép mình post Tr này qua DĐLQĐ đc kg ? Mình sẽ ghi rỏ nguồn và link đầy đủ, mong bạn cho phép và cảm ơn.

  • Sorry bạn nhé, ko phải mình keo đâu nhưng tại truyện này mình còn nhiều sạn quá, bạn đọc mấy comment trên sẽ thấy ^^ cũng có bạn hỏi post sang chỗ khác nhưng mình chưa có thời gian chỉnh sửa lại, tạm cứ để đó đã. Post sang chỗ khác mà trong khi biết bản edit còn nhiều vấn đề thì mình cũng ngượng lắm :) Mong bạn thông cảm nhé !

 6. chào b!! cảm ơn bạn đã edit một tr rất hay như vậy, đây là bộ đầu tiên mà mình có kiên nhẫn đọc hết trọn bộ mấy tr dài như vậy mình chỉ toàn đọc vài chap đầu, giữa và chap cuối là xong, không ngờ tr này mình ko bỏ sót một chương nào cả, b edit rất mượt, dễ hiểu, tốc độ ổn định ^^ cố lên b nhé! mong chờ mấy tr sau từ nhà b.
  nói đến nv trong tr mình rất thích nam chính nha, n9 rất đáng yêu và có sự thay đổi dần dần theo từng chương tr biết học cách tin tưởng, mở lòng hơn, không còn u ám lầm lì và rất yêu nử 9 nha ^^
  còn nử chính thì mình ko thích cũng ko ghét nên ko có lời bình luận. =.=
  lần nửa cảm ơn b nhiều lắm nha ^^ hwaiting!!

  • Bạn giống mình ghê ^^ mình cũng thik nam 9 còn nữ 9 thì kiếp trc thấy thương và tội nghiệp nên kiếp này có sự thay đổi, lạnh lùng hơn nhưng cũng chính nhờ nữ 9 thay đổi nên nam 9 cũng mở lòng hơn ^^ bạn thik tr này là mình vui rùi, thể loại điền văn tuy dài lê thê nhưng miêu tả chi tiết và sâu sắc về tâm lý nv :D

 7. Thôi, truyện dài lê thê như này bạn Tú có lòng edit là được rồi, dù edit còn dở thật thì cũng k nên trách quá, tội cho người ta :)
  Nhưng mình cũng nói thật là bạn nên xem xét việc sửa lại các bản edit trong nhà mình vì mình nghe khá nhiều người chê rồi chứ k phải 1,2 người đâu Tú ạ :) Một người thì có thể bảo là GATO này nọ như ý hiểu của chị Chip nhưng đến mấy người liền đều nói vậy thì nên xem lại mình :)
  Dù sao cũng cảm ơn bạn đã bỏ công edit truyện. Mình nói bạn đừng buồn nhưng có lẽ mình sẽ chờ khi nào bạn sửa lại truyện này thì mình mới đọc vì đọc bây giờ mình thấy nhiều sạn quá, edit chưa mượt dễ mất cảm hứng đọc truyện :) Tính mình đọc k vì nội dung mà còn vì câu chữ nữa :)
  Có lẽ bạn không phải là người học văn nên văn vẻ không được hay, giọng văn không được mượt nhưng chú ý đừng lạm dụng convert nhiều quá nhé :)

 8. chào bạn chủ nhà.
  tớ lần đầu tiên biết đến nhà mình qua list truyện trọng sinh của nhà hoaban và chỉ trong vài ngày tớ đã lội xong truyện thế hôn :))
  quả thật đây là một trong những truyện được edit mà tớ vô cùng ấn tượng, một phần vì truyện rất tuyệt, và một điều nữa là tớ cực khâm phục sự kiên nhẫn của bạn edit.
  rất dũng cảm, rất kiên nhẫn khi dám dựng một cái hố “khủng” như vậy (gần bốn trăm chương, choáng váng).

  tớ trước vốn rất thích thể loại trọng sinh, điền văn, nhưng hình như các bạn editer không thích thể loại này lắm nên tớ toàn gặm convert trên wattpad. :))
  rất nhiều bộ tớ cực thích như trọng sinh tiểu con dâu, nhan sắc đầy vườn và cực ấn tượng với trọng sinh chu tiểu vân, (không biết bạn đã đọc bộ nào chưa? :))
  vậy nên khi lọt vào nhà của bạn tớ như cá gặp nước vậy đó, “cảm xúc dâng trào nhưng không nói được thành lời”. <3

  hic, nếu như năm nay không phải là năm cuối chắc chắn tớ sẽ ham hố xin góp một phần công sức nhỏ với bạn, nhưng tớ quyết tâm có thừa mà sức người có hạn, vì thế bạn hãy cố lên nhé.
  tớ rất cảm ơn bạn khi đã bỏ thời gian, bỏ công sức để edit truyện cho những đứa mọt sách như tớ đọc, mặc dù chả giúp được gì cho bạn, chỉ biết ngày ngày vào cày truyện trong kho nhà bạn kiêm hóng những chương truyện mới thôi.

  • Hì mấy bộ bạn liệt kê mình cũng chưa đọc vì mình k gặm đc convert :( hic hic đúng là trọng sinh điền văn ít ng chọn edit thật vì mình nghĩ thường các bộ đó dài hơi wa :P mình làm xong bộ Thế hôn ngồi nhìn lại cũng thấy k ngờ mình có tính nhẫn nại đến vậy :”> thax bạn đã ủng hộ nhé ^^ rất vui vì bạn thik truyện nhà mình :D

 9. Hi! Lần đầu tiên vào nhà bạn nên cho mình gửi đến bạn lời chào thân ái!! :****
  Mình vô cùng xúc động vì tìm được nhà bạn, những truyện bạn edit mình đều là thể loại mình thích vô cùng, đã vậy còn “hoàn” rồi nữa chứ *thèm nhỏ dãi, mắt long lanh*. Thật là chân thành tha thiết thiết tha gửi lời cảm ơn đến chủ nhà thân iu…..Lời đến đây tạm dừng, mình đi lăn lộn với những truyện ở nhà bạn đây *háo hức háo hức*
  P/s: ah từ h mình sẽ đóng cọc ở nhà bạn, hì hì, cơ mà mình khá thầm lặn, lâu lâu xúc động lên cơn mới nhảy zô com thui. :P

 10. chào nàng chủ nhà, rất vui khi gặp nàng ^____^ ta thấy truyện này rất hay và có ý nghĩa mặc dù nàng edit còn khá non nhưng đã rất cố gắng rồi, ta còn chưa làm dc như nàng nữa là…vì cái tội lười quá

  sẵn đây mong nàng có thể để ta post qua bên Lê Qúy Đôn được không ta sẽ dẫn nguồn cho nhà nàng

  • Hị hị cũng nh ng chê mà ta lười wa nên chưa chỉnh sửa lại đc. Sorry mong nàng thông cảm ta chỉ sợ post sang LQĐ sợ bị chê càng nh hơn mất nên tạm thời ta chỉ post ở mỗi trang nhà ta thui :)

 11. cám ơn nàng đã bỏ công edit 1 bộ hay như thế này. tình tiết hợp lý. cốt truyện hấp dẫn. Từng chi tiết cuốn hút ta vào trong câu chuyện. ta cảm thấy hồi hộp vô cùng với từng biến cố, từng tiết trong truyện. Lục nhị lão gia dù là người tham lam nhưng mình thấy nể ông vì ông cũng là một người có hiếu dùng miệng hút đờm cho phụ thân mình. Đáng tiếc bị lòng tham làm cho mờ mắt. Nếu không ông cũng là đương gia cũng nên. Thương cho Lục lão thái gia cố gắng hết sức để không phân gia, cố gắng giữ công bằng không để ai bị thiệt lúc cuối mất đi lại chẳng được mấy ai khóc thương thật lòng. nhưng ở đời cầu chi được nhiều cơ chứ. Tình cảm thật lòng của lục lão thái thái dành cho lục lão thái gia thật khiến người ta cảm động. Ta tự hỏi liệu lục lão 2 người thời trẻ có phải cũng có 1 tình yêu đẹp và lãng mạn như lâm cẩn âm và phu quân của nàng hay không. ta thích câu chuyện vì sự nhẹ nhàng hợp lý, nam chính chẳng phải biết võ công cái thế thích là bay vèo vèo, độc bá thiên hạ, cũng chẳng phải lãnh huyết vô tình làm thiên hạ đệ nhất cái thế gì gì đó, chàng là dưỡng tử của tam phòng được đại phòng nuôi dưỡng, nhẫn nhục chịu đựng cố gắng học hỏi thật nhiều thứ để nếu như có bị vứt bỏ cũng sẽ sống thật tốt. Nữ chính chẳng phải vạn năng, cái gì cũng biết, có thể điều khiển được tất cả mọi thứ theo ý mình, nàng cố gắng xoay chuyển số phận bằng tất cả nỗ lực trong tầm tay của mình. Kiếp trước nàng rụt rè, nàng nhường nhịn, nàng không được hạnh phúc. Kiếp này được sống lại 1 lần nữa, nàng yêu thương quý trọng bản thân mình hơn, trân trọng với những tình cảm chân thật của người xung quanh nàng: mẫu thân, tỷ tỷ, tiểu đệ, …
  476 chương, 1 con số thực sự vĩ đại. Cảm ơn nàng đã bỏ công sức và thời gian của mình chia sẻ với mọi người một câu chuyện hay về lẽ sống, sự cố gắng, 1 câu chuyện đẹp. đáng yêu về tình yêu của đôi bạn trẻ lục giam, lâm cẩn dung, 1 câu chuyện có ý nghĩa về tình cảm gia đình, cách đối xử giữa người với người. Đọc truyện thực sự ta rất ngưỡng mộ sự chăm chỉ của hoàn tú nàng, luôn thoải mái trả lời các comments của reader. Cám ơn nàng nha. Chúc nàng có sức khỏe thật tốt, luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thật lòng mong mỏi các dự án truyện khác của nàng. iu nàng nhìu nhìu nhìuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  • Hihi cám ơn comment chân thành của nàng :D Tính ta thik những thể loại điền văn, gia đấu thế này vì nó thường thực tế và phân tích miêu tả tâm lý nv sâu sắc, chi tiết ^^ ta rất vui vì lại làm quen thêm được 1 người bạn có chung sở thích về gu truyện :D thax nàng đã ủng hộ nha ^^

 12. Mình có thói quen đọc truyện gì sẽ cố gắng theo đến hết. Nhà nam 9 họ Lục là 1 cái hố lửa, nhảy vào là 90% vong mạng. Đặc biệt là thân phận nữ 9 thông gia bất hòa, địa vị thấp, trầm mặc ít nói, tài sắc bị người ta đố kỵ. Trên hết là nam 9 thâm trầm, nhạy cảm, sĩ diện, truyện gì bất mãn cũng để trong lòng, lại ghen tuông cực độ. Mình thực sự k hiểu nam 9 ghen cái gì với anh Ngô Tương (ngoài thiên phú). Truyện có mỗi Lục Luân là dc nhất.
  Toàn truyện nữ 9 vì trải qua 1 kiếp, nên nhìn khách quan hơn, nàng tự nhận mình ở ngôi số 3. Không thôi dù sống lại 10 lần nữa mà ký có ký ức cũng không đủ chết. Nữ 9 hoàn toàn làm chủ số phận mình. Nàng ta là tính trước mọi tình huống. Mình k thấy nam 9 che chở bảo bọc gì ngoài nói ra miệng. Dc cái nam 9 miêu tả rất hấp dẫn, cương trực khẳng khái của 1 người đàn ông.

 13. Mình vừa đọc xong truyện nay. Ban đầu nhìn số chương thấy ngại quá, nhảy vào rồi đọc miệt mài quên trời quên đất.

  Đọc xong khâm phục nhất editor, giọng văn mượt mà, edit cẩn thận, cực kỳ kiên trì nữa.

  Cám ơn bạn rất nhiều.Truyện của bạn truyện nào cũng rất hay, WP đơn giản, nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

 14. chào bạn chủ, lần đầu ghé thăm thấy cảm phục bạn ghê truyện dài vậy mà, mình rất thích đọc truyện dài như vậy, cảm ơn bạn đã edit nha

 15. Chào nàng, mình đọc Thịnh Thế Trà Hương cũng lâu rồi nhưng nay mới biết tới nhà nàng, rất cám ơn nàng vì đã edit những truyện hay như vậy

 16. chào bạn, đến thời điểm này, mình chưa từng đọc bộ nào quá 200 chương. Nói thật những bộ dài và quá dài thách thức cả người dịch lẫn người đọc. Mình thích tên truyện và muốn đọc nó, nhưng thấy nó tân 400 chương thì thấy rất mâu thuẫn, một là tò mò muốn đọc, một là ngại vì quá dài. Vì vậy mình đọc hầu hết comment của các bạn khác với mong muốn giả đáp cái văn án quá ảo, nhưng vẫn chưa nắm bắt được cốt truyện. Mình thấy nếu có phần giới thiệu truyện (kiểu như tóm tắt nội dung tí tẹo) thì tốt quá. Bạn thấy thế nào?

 17. Pingback: Trọng Sinh – Đồng Nhân | Kỳ Anh Lâu

 18. thường thì các truyện trên 400 chương đều là truyện cho nam, mình cũng thích đọc truyện dài, chủng điền văn. cảm ơn bạn đã dũng cảm, và nhân nại làm xong 1 bộ thế này. vì ít người làm điền văn lắm

 19. Cám ơn bạn Hoantu đã edit truyện này. Quả thật truyện này quá dài luôn. Cuối cùng hôm nay cũng đọc xong. Xúc động vào cám ơn bạn đã đầu tư nhiều công sức để truyện có thể liền mạch và mượt mà. ^^

 20. Chào bạn, mình rất ấn tượng với bộ Thế hôn mà bạn đã edit :-). Mình cực kì thích thể loại trọng sinh, điền văn nên kết luôn nhà bạn. Nhờ bạn bỏ rất nhiều thời gian, công sức nên reader bọn mình mới có thể đọc mấy bộ truyện siêu hay như thế. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Mình rất thích giọng văn cuả bạn.
  P/s: Link mục lục bị lỗi bạn ạ, từ chương 225 ấy nhé :-)

 21. Mình đã đọc truyện Thịnh thế trà hương của bạn, truyện rất hay, cám ơn bạn đã edit truyện, mình cũng down truyện Thế hôn về đọc, nhưng bookviser cứ bị lỗi khi download về điện thoại, bạn có cách gì giúp mình không, muốn xem truyện quá !

 22. bạn ơi, có thể cho mình đăng truyện qua diễn đàn lê quý đôn được không?
  mình sẽ ghi ngồn và dẫn link đầy đủ
  thanks bạn đã edit ^^

 23. mình đã đọc hết một lèo bộ này mà chẳng like hay com gì cho chủ nhà, thật là mất lễ phép quá, mong chủ nhà thông cảm. mình vô cùng thích bộ này, cũng rất thích cách dịch của chủ nhà. thấy chủ nhà thật sự rất chăm chỉ nữa. cám ơn chủ nhà rất rất nhiều.

 24. Hoantu, Bạn đã sinh em bé rồi phải không? Công chúa hay hoàng tử vậy ? Bạn khỏe không? Cho Mình gửi lời thăm và chúc sức khỏe cả hai Mẹ con nha.

 25. Chúc mùng Bạn, Cảm tưởng lần đầu tiên làm Mẹ thích lắm phải không? Mệt nhưng chắc chắn rất ấm áp. Chúc Em bé khỏe mạnh, ăn tốt ngủ tốt, thật là ngoan , Chúc Bạn thật nhiều sức khỏe. luôn vui tươi, luôn hạnh phúc.
  Mình thì vẫn vậy, công việc bận bao nhiêu cũng nhín chút thời gian lên mạng xem ngôn tình, không bỏ được. Có lúc muốn đổi không khí còn lên nháo vài comment cho dân chúng ý kiến nầy nọ , thấy vui vui….hì…hì..

 26. hihi, chị sinh em bé rồi chứ ạ, lâu lắm em mới ghé blog của chị, thấy chị edit khủng quá (cả lượng lẫn chất) làm em cũng ngứa ngáy muốn edit :)
  chúc bé cưng hay ăn chóng lớn nha chị, hihi mong là 1 này không xa chị sẽ tái xuất giang hồ :))))))

  • Thax e nha ^^ bé nhà c tròn cữ 3 tháng 10 ngày rùi :D cũng nhớ edit lắm but k bit đến bj mới quay lại edit đc nữa hic :P e edit đi ^^ c rảnh sẽ vô ủng hộ lun :D

 27. Pingback: Thế Hôn – Ỷ Thiên Trọng | Tiểu Lý Gia Trang

 28. Sau khi đọc Mị Công Khanh ở nhà bạn Tú thì mê mệt ở đây luôn rồi, mình thấy số chương dài thế chỉ đọc ko thôi cũng dài, mà bạn có thể edit trọn bộ phải nói là khâm phục bạn vô cùng. Bạn phài yêu thích và có tâm lắm mới làm được. Cảm ơn bạn nhiều nhé

 29. Pingback: Thế hôn (hoàn) | AN TIÊU GIA

 30. Chào bạn , lần đầu tiên vào nhà của bạn theo đương link để đọc bộ ”Thế Hôn”, thấy danh sách chương dài khủng khiếp, nghỉ đến cảnh bạn edit mà cảm thấy phục bạn thật và cũng thấy là cần cảm ơn bạn nhìu nhìu, và bạn cho mình đươc xin miếng đất nhỏ ơ nhà bạn để mình trải chiếu đăng kí dài hạn ơ nhà bạn nha, hihi >.<

 31. từ khi chị nghĩ sinh đến bây giờ mới mò vào nhà chị lại thấy bảo chị sinh bé trai chúc mừng chị chúc hai mẹ còn khỏe mạnh chúc em bé mau ăn chóng lớn. mong chờ chị sẽ tái xuất giang hồ và có một dự án hoành tá tràng.

 32. Chào bạn chủ nhà ^^ .đầu tiên phải nói 1 chữ truyện nhà nàng ” hay ” , 2 chữ ” siêu hay ” , 3 chữ ” quá là hay ” @@ , 4h sáng mới bắt đầu đọc tr nhà nàng , mon men mở cái mục lục ra mới thấy MỊ CÔNG KHANH cũng là tr nhà nàng @@ , phải nói có 1 thời gian ta rất bấn e ấy – bộ truyện lấy đi của ta bao nhiêu nc mắt lẫn cảm giác vui sướng.dạo này ta đang cuồng thể loại trọng sinh mà sao nhà nàng toàn trọng sinh đỉnh của đỉnh thế :(( . Tàu ngầm hết bộ mị công khanh đến bộ này ta phải chòi lên cảm ơn editor thôi .cảm ơn bạn rất nhiều đã mất công edit và kiên trì hoàn hết cả mấy bộ truyện liền .nhà nàng có ý định ra mắt cho siêu phẩm nào nữa thì cho ta hóng với nhé ^^ ta sẽ ủng hộ nàng từ đầu truyện .ko lười nữa ^^:***^o^

   • Yepp .với cách chọn truyện , đào và lấp hố nhà nàng ta phải cắm cọc ở đây lâu dài thui ^^.chúc nàng mạnh khoẻ có sức chăm e bé , baby trộm vía mong ăn chóng nhớn , k phá mẹ nha. Hóng nàng trở lại bất cứ lúc nào ^^

 33. Pingback: List ngôn tình cổ trang hay | Tiểu thuyết hay nhất ♥PHI VŨ THIÊN CUNG♥ ~~~~~~~~~~

 34. Pingback: List Cuộc Sống | Tử Thiên Sơn Trang

 35. Pingback: List Ngôn tình Trọng sinh – Đồng nhân | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

 36. Pingback: List Ngôn tình Đã hoàn thành | Băng Sơn Tuyết Liên Blog

 37. Pingback: Ngôn tình hay | datamnhan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s